SOVIZZO - Primo Turno

Sez. 6 su 6 - affluenza: 67,72%
PAOLO GARBIN
VOTI: 2225
52,16 %
L`ARCA
VOTI: 2225
52,16 %
ERIKA MARAN
VOTI: 2041
47,84 %
ERIKA #MARAN SINDACO
VOTI: 2041
47,84 %